ESAn logo

Etelä-Saimaan Ampujat ry

Kilpailut Harjoitusvuorot Jaostot Nuorisotoimi Jäseneksi Yhteystiedot Tiedotteet Artikkelit Ampumakoulu

Tiedotteet

Jäsentiedote 2018

Etelä-Saimaan Ampujat r.y. ilmoittaa toiminnastaan seuran kotisivuilla osoit-teessa www.etela-saimaanampujat.net. Seuran ilmoitus lehtenä toimii Etelä-Saimaa. Seuralla on myös oma sivu Facebookissa. Tapahtumista, kilpailuis-ta ja ratavarauksista tiedotetaan ko. suorituspaikan ilmoitustauluilla ja seu-ran kotisivuilla google-kalenterissa http://www.etela-saimaanampujat.net/kilpailut/. Voit kysyä myös seuran toiminnasta puheen-johtajalta, johtokunnan- ja jaostojen jäseniltä.

Vuoden 2018 lisenssi ostetaan verkosta osoitteesta www.suomisport.fi. Tar-kemmat ohjeet lisenssin ostamisesta löydät Urheiluampuja-lehdestä ja Am-pumaurheiluliiton kotisivuilta.

Ampumaratojen harjoitusvuorolistat näkyvät radoilla ja seuran kotisivuilla. Urheilutalon harjoitusvuoroja löydät myös kaupungin sivuilta http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Tilavaraukset-ja-liikuntaseurat/Varauskalenteri. Urheilutalon aukioloajat ovat syksyllä 2017 muuttuneet, urheilutalo avautuu klo 7.30 ja sulkeutuu 21.30. Jos radalla ei ole vuorolistan mukaista käyttöä voi tilaa käyttää muutkin käyttäjäryhmät. Ensisijainen käyttöoikeus on vuorolistan mukaisella käyttäjä-ryhmällä. Kilpai-lu tai jokin muu ennalta ilmoitettu tapahtuma ohittaa vuorolistan mukaisen käyttövuoron. Tapahtumista tulee ilmoittaa ko. radan ilmoitustaululla riittävän ajoissa sekä sopia käyttövuoron omaavan ryhmän kanssa poikkeuksellises-ta radan käytöstä.

Radoilla tulee noudattaa LPR:n kaupungin laatimia toimintaohjeita ja turval-lisuutta aseiden käytössä. Havaittavista puutteista ja väärinkäytöksistä radal-la tulee ilmoittaa LPR:n kaupungin liikuntatoimistoon, ESA:n johtokunnalle tai urheilutalon infopisteen henkilökunnalle.

Urheilutalon ampumaradan lukitusjärjestelmä on sähköinenavainjärjestelmä, joka tallentaa tapahtumat kulunvalvontaan. Tauluhuoneen ja salin ovet pide-tään lukittuna. Seuran jäsenet voivat lunastaa avaimia infopisteestä 10 € maksua vastaan. Avaimen käyttöoikeutta voidaan rajoittaa tai estää LPR:n urheilutalon henkilökunnan tai ESA:n johtokunnan toimesta.

Urheilutalon kulunvalvonta tapahtuu tallentavalla kameravalvonnalla, tarvit-taessa yhteys urheilutalon henkilökuntaan. Hissin ja pyöröportin koodin saa johtokunnan jäseniltä.

Sisäampumaradalla saa ampua SAL sääntöjen mukaisilla ilma-aseilla (ei suur-nopeusilma-aseilla) ja .22 kaliberin ruutiaseilla, lyijyluoteja. Tutustu ra-dan käyttö- ja turva-ohjeisiin.

Ensimmäistä kertaa radalle saapuessasi sovi opastus taululaitteiden käytös-tä ko. jaoston puheenjohtajan kanssa.

Seuralla on ilma-aseita, joita jäsenet voivat käyttää sisäampumaradalla. Il-ma-aseluodit jokainen käyttäjä hankkii itse esim. paikallisesta urheiluliik-keestä.

Alle 15-vuotias saa ampua radoilla vain holhoojan tai ohjaajan valvonnassa. Seuran 15-18 v. jäsen saa ampua radoilla vain seuran vuoroilla.

Sisäradan käyttäjältä seura perii ratamaksua 3 €/päivä yli 18-vuotiailta tai vaihtoehtoisesti 30 €/kalenterikuukausi etukäteen maksettuna. Tällöin harjoi-tuskertojen määrä on rajaton. Alle 18-vuotias on vapautettu sisäratamaksus-ta. Käytä harjoitteluun ensisijaisesti kilpailuissa käytettyjä tauluja. Käyttäes-säsi seuran ilma-aseita pyydä opastusta jaostojen jäseniltä. Käsittele ilma-aseita ja kaukoputkia huolellisesti. Kuljetettaessa asetta sisällä tulee varmis-taa, että aseen sulkulaite on auki, eikä ase ole vireessä. SAL:n sääntöjen mukaan, jos aseella ei ammuta, pitää turvalippu olla ilma-aseen piipun läpi. Epäkuntoisesta ilma-aseesta aina merkintä lapulla tai maalarinteipillä aseen runkoon.

MERKKAA AINA NIMESI, RADALLE SAAPUMIS- JA POISTUMISAIKA TAULUSUOJASSA OLEVAAN KÄYTTÄJÄKIRJAAN JA SUORITA MAKSU TAULUHUONEEN SEINÄSSÄ OLEVAAN LIPPAASEEN.

Kesällä ESA ei maksa urheilutalon sisäampumaradan käyttövuokraa. Yli 18 v. seuran jäsen voi suorittaa LPR:n kaupungin määrittelemän käyttömaksun infopisteeseen kesäaikaisesta sisäradan käytöstä. Seuran ilma-aseet eivät ole jäsenien käytettävissä kesäaikana ilman johtokunnan erillistä lupaa. Alle 18 v. seuran jäsen ei saa käyttää sisäampumarataa ilman holhoojan tai oh-jaajan valvontaa kesäaikana.

Urheilutalon remontti siirtyy kevääseen 2019 ja valmistuu marraskuussa 2019.

Ulkoratakaudella (01.05 – 31.08) toimimme myös Muukossa, jossa on 50 m:n pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata sekä hirvi-, luodikko- villikarju-, ja 25 m:n pistoolirata.

Ensimmäistä kertaa radalle saapuessasi sovi opastus taululaitteiden käytöstä ko. jaoston puheenjohtajan kanssa.

Ulkoradoilla ei peritä käyttömaksua. 50 m-, pistooli- ja villikarjurataa voi käyt-tää maanantaista perjantaihin päivittäin klo 08:00 – 21:00, lauantai ja sun-nuntai 10:00 – 18:00. Ulkoratojen käyttöaikoja tulee noudattaa tarkasti, am-pumaratojen käyttöoikeus perustuu myönnettyihin ympäristölupaehtoihin. Ratojen puomin ja taulusuojan avaimen voi lunastaa rahastonhoitajalta 50€ maksua vastaan.

Hirvi- ja luodikkoradoilla seuran harjoitusvuorot ilmenevät ratojen ampuma-suojien seinillä olevista harjoitusvuoro listoista.

Jäsenmaksut ovat vuonna 2018 aikuisilta 50 €, nuorilta alle 18 vuotta 30 €. Säilyttääksesi jäsenyytesi voimassa, maksa jäsenmaksusi eräpäivään men-nessä. Olipa maksutapasi mikä tahansa, mainitse maksaessasi viitenume-ro. Pankkisiirto tai maksupäätteen kuitti on tosite maksetusta seuran jäse-nyydestä.

Jos seura ei saa maksusuoritusta jäsenmaksusta, siirtyy maksamaton jäsen odottavien saatavien listalle kalenterivuodeksi. Seura ei lähetä ”karhulas-kua” maksamattomille jäsenille, vaan pudottaa jäsenen pois jäsenre-kisteristä, ellei maksusuoritusta ole tullut seuran tilille kalenterivuoden aikana. Samalla maksamaton jäsen menettää jäsenyyden seurassa.

Ilmoita yhteystiedoissasi tapahtuneet muutokset jäsenrekisterin hoita-jalle puh. 0505427812 tai sähköpostilla jorma.ant@hotmail.com Näin var-mistat postin perille tulon (esim. Urheiluampuja-lehden).

Seura järjestää 3.-4.3.2018 Willimiehen ilma-asekisan, 19.-20.05.2018 ”Uk-ko-Pekka” 50m kiväärikilpailut ja 21.-22.7.2018 Willimiehen pistoolikisan ke-sällä Muukon ampumaurheilukeskuksessa. Mikäli sinulla on halua ja mah-dollisuutta osallistua toimitsijatehtäviin ko. viikonloppuna, ota yhteyttä seu-ran johtokunnan jäseniin tai seuran sähköpostin kautta esa@etela-saimaanampujat.net. Toimitsijatehtäviä löytyy kaikilta osa-alueilta. Tarkista, että tuomarikorttisi on voimassa. Seura korvaa tuomarikoulutuksen kustan-nukset.

Seuran juhlavuosi lähestyy. Etelä-Saimaan Ampujat täyttää joulukuussa 2020 100 vuotta. Seura järjestää juhlavuonna 10 m liikkuvan maalin SM-kilpailut kahtena viikonloppuna.

Johtokunta suunnittelee seuran historiikin kirjoittamista juhlavuoden kunni-aksi. Seuran jäsenten muistot ja vanhat valokuvat on hyvin arvokas materi-aali. Viime vuonna materiaalia on kertynyt jonkin verran, mutta lisää tietoa tarvitaan. Jos sinulla on tietoa seuran historiasta, voit ottaa yhteyttä puheli-mitse seuran puheenjohtajaan Pekka Hulkoseen puh. 050 536 31 24 tai tie-dottajaan Olga Wolkoffiin puh. 0407578086, voit myös lähettää materiaalin seuran sähköpostiin esa@etela-saimaanampujat.net tai postitse seuran osoitteeseen

Etelä-Saimaan Ampujat ry.
Sollinpellonkatu 25
53300 LAPPEENRANTA

Myös historiikin kirjoittajan paikka on vielä auki.

Johtokunta

Tiedoteet

Jos tarvitset viranomaisia varten Todistus aktiivisesta ampumaurheluharrastuksesta tai Todistus ampumaharrastuksen jatkumisesta, ota yhteyttä ampuma-asekouluttajaan. Seuran asettama ampuma-asekouluttaja on Jorma Hyrkkänen, 0503644288, jo.hy@hotmail.com. Ampuma-asekouluttaja tarvitsee tietoa harrastuskertojen määrästä. Ampumapäiväkirja on hyvä tapa osoittaa harrastuneisuutta..

Seurapaita

Seuran logolla varustettuja T-paitoja tilataan lisää kysynnän mukaan. Hankintaa hoitaa Jussi Suoknuuti, 040 911 27 47, jussisuoknuuti(at)gmail.com Tiedustelut hinnasta ja kokonumeroista Jussilta.

Päivitetty 22.2.2018